Zarządzenie dyrektora

Zarządzenie Nr 19 Dyrektora Szkoły z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w Szkole Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Na podstawie par. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz za zgodą organu prowadzącego Szkołę, w celu zapobieżenia i przeciwdziałania roznoszeniu Coronowirusa zawieszam zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze w Szkole Podstawowej nr 28 w Poznaniu na okres od 11 do 24 marca 2020 roku.

                                                                                                                                           Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 28 w Poznaniu
Halina Seifert

Szanowni Państwo,
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w art. 4. 1. Przewiduje, iż w przypadku zamknięcia…, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 28 w Poznaniu
Halina Seifert

Powiększ tekst
Wysoki kontrast