Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pedagodzy szkolni :  Ewa Perzyńska – Wabińska  oraz Bartosz Figaj

 • koordynują organizację pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wychowawcami i  nauczycielami oraz rodzicami
 • prowadzą : zajęcia specjalistyczne z uczniami oraz  warsztaty tematyczne w klasach
 • organizują projekty profilaktyczno – edukacyjne
 • organizują pomoc socjalną
 • prowadzą konsultacje dla rodziców „Pozytywne Rodzicielstwo”
 • udzielają porad każdemu uczniowi
 • współpracują z różnymi instytucjami wspierającymi szkołę
 • podejmują działania profilaktyczne
 • współpracują z nauczycielami oraz wychowawcami
 • rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe ucznia i możliwości psychofizyczne oraz proponuje rodzicom wykonanie pełnej diagnozy w PPP nr 2 w Poznaniu
 • diagnozują sytuację wychowawczą klas oraz szkoły, przy współpracy z nauczycielami oraz wychowawcami

Psycholog szkolny: Małgorzata Dymczyk – Siekierska

Zgodnie z przepisami oświatowymi, do zadań psychologa szkolnego należy w szczególności:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów oraz wspierania mocnych stron uczniów, ich predyspozycji oraz zainteresowań;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, w tym: prowadzenie indywidualnych spotkań z uczniami i rodzicami, interwencji kryzysowych oraz zajęć psychoedukacyjnych
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Psycholog szkolny zajmuje się udzielaniem szeroko pojętego wsparcia dla wszystkich grup naszej Społeczności Szkolnej.

Drogi Uczniu, możesz zwrócić się do szkolnego psychologa jeśli np.:

 • masz jakiś kłopot i nie wiesz jak sobie z nim poradzić,
 • masz trudności w dogadaniu się z kolegami
  czy koleżankami,
 • zdarza się, że nie potrafisz porozumieć się
  z rodziną lub z nauczycielami,
 • czujesz się nierozumiany i samotny,
 • martwisz się czymś, obawiasz się o coś
  i potrzebujesz pomocy,
 • chciałbyś się czegoś dowiedzieć,
  ale nie wiesz kogo zapytać,
 • potrzebujesz rozmowy,
 • chciałbyś podzielić się swoją radością lub jakimś osiągnięciem.

Szanownym Rodzicom oferuję:

 • porady i konsultacje w sprawach wychowawczych,
 • indywidualne rozmowy, wsparcie we wszystkich sytuacjach trudności czy niepewności związanej
  z Waszymi (i naszymi!) Dziećmi
 • udzielanie informacji zwrotnych na temat funkcjonowania oraz trudności i postępów Waszych Dzieci,
 • wsparcie w szczególnie trudnych sytuacjach,
  również pomoc w znalezieniu odpowiednich placówek specjalistycznych,
 • możliwość utworzenia tzw. Grupy Wsparcia dla Rodziców, w której byłaby możliwość uzyskania wsparcia również
  na zasadzie wymiany doświadczeń.

Pedagog specjalny: Natalia Michalska

I. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (uaktualnienie z dnia 22 lipca 2022 roku)

II. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 

 • Rekomendowanie działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i placówki. 
 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
 • Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów.
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu.
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych.
 • Współprowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
 • Współpraca z zespołem w zakresie opracowywania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (IPET i WOFU).

Poniżej informacje, artykuły oraz zabawy dla młodszych i starszych:
zwierciadlo.pl/psychologia/po-co-nam-rodzina-zastanawiamy-sie-z-psychoteraputa-wojciechem-eichelbergerem
Gra „Moja rodzina w językach świata”        wordwall.net/pl/resource/32245664
Poznańskie Dni Rodziny  https://www.poznan.pl/mim/main/-,p,34171.html

Ważne informacje i ciekawe artykuły

Kontakt z psychologiem i pedagogami jest możliwy za pośrednictwem Mobidziennika,  platformy Teams oraz telefonicznie
61 842 82 54 (w godzinach pracy). W przypadku konieczności osobistego kontaktu, termin uzgadniany jest za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Poradnia wspomagająca szkołę: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, ul. Słowackiego 54/56, 60 – 521 Poznań
nr telefonu: 61 639 76 65 

Powiększ tekst
Wysoki kontrast