Dokumenty szkolne

 1. Statut Szkoły Podstawowej nr 28 w Poznaniu
 2. Plan pracy szkoły
 3. Regulamin przebywania rodziców i innych osób trzecich na terenie  szkoły
 4. Regulamin organizacji pracy szkoły w okresie nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu
 5. Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego
 6. Regulamin punktowego systemu oceniania zachowania
 7. Program wychowawczo-profilaktyczny
 8. Procedura zwolnienia uczniów z zajęć z wychowania do życia w rodzinie
 9. Uchwała – Statut lekcje religii
 10. Procedura zwalniania ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego
  oraz z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych
 11. Procedura określająca zasady korzystania z monitoringu, przechowywania i udostępniania nagrań
 12. Regulamin monitoringu wizyjnego
 13. Wymagania edukacyjne
 14. Dostosowania wymagań edukacyjnych oraz warunków nauki
 15. Informacja o ubezpieczeniu
 16. Regulamin korzystania z szafek
 17. Ogólne warunki ubezpieczenia

Dokumenty – wypadek ucznia:

Dokumenty dot. udzielania zgody na realizację indywidualnego programu lub toku nauki:

Zarządzenia Dyrektora Szkoły:

 

Zarządzenie Nr 7/2021/2022 Dyrektora Szkoły z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie określania zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z dalszym zapobieganiem. przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 17/2020/2021 Dyrektora Szkoły z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie postępowania w sytuacji zgłaszanej przez rodziców potrzeby interwencji w stosunku do pracy danego nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Powiększ tekst
Wysoki kontrast