Deklaracja dostępności

WSTĘP

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp28poznan.edu.pl. Do oceny strony został użyty: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa sp28poznan.edu.pl spełnia wymagania w 90.86%.

Data publikacji strony internetowej: 2018.06.18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.09.25

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
  • można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Deklarację sporządzono dnia 25.09.2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoła Podstawowa nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE

Sekretariat szkoły: sp28@poznan.interklasa.pl, telefon: 61 842 82 54
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek szkoły posiad 5 wejść:
wejście A (główne od ul. Chojnickiej).
wejście B (ewakuacyjne),
wejście C (z boiska szkolnego),
wejście D (od strony dziedzińca szkolnego),
wejście E (od hali sportowej).
Wejścia nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek jest wielokondygnacyjny, duża ilość poziomów jest przeszkodą w przemieszczaniu się osób na wózku inwalidzkim. Na każdą kondygnację prowadzą schody, w budynku nie ma windy.
Na terenie szkoły są miejsca parkingowe.
Przy wejściu głównym pracownicy obsługi udzielają informacji, a także monitorują ruch osób wchodzących do szkoły i wychodzących ze szkoły.
Budynek szkoły zaprojektowano w obrysie litery “T”.
Na każdym poziomie szkoły znajduje się korytarz szkolny.
Przed wejściem do szkoły nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W szkole nie ma dostosowań dla potrzeb osób niepełnosprawnych: informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w języku Braille’a, korzystania z tłumacza języka migowego.

Raport o stanie zapewniania dostępności

Powiększ tekst
Wysoki kontrast